حضور هنرمندان کشورهای روسیه ، اکراین، اردن و کره جنوبی در بخش بین الملل جشنواره استقبال از بهار شهر مشهد با همکاری خانم دلخوش و خانم مهدوی به عنوان دبیر بخش بین الملل این جشنواره

فهرست