خبر ورک شاپ بین المللی در نشریات انگلیسی زبان هند. هنرمندان شرکت کننده در این ورک شاپ : خانم دلخوش از ایران، Giedre از لیتوانی، Grete از نروز و …

فهرست