دانشجویان شرکت کننده در ورک شاپ. این ورک شاپ هنری در کاروانسرای شهر نیشابور برگزار گردید. دبیر ورک شاپ خانم دلخوش با همکاری آقای اسکندری و منصوری

فهرست